Wouwse Plantage

K.v.K. nr. 40281704
KNSA nr. 8765

Email:

Maximum maten 10 meter luchtgeweer.
De hier opgesomde regels, waarden en afmetingen zijn slechts een summier uitreksel uit het totaal aan regelementen. Aan de hier gepresenteerde gegevens kunnen geen rechten worden ontleend en dienen slechts als richtlijn.
A Lengte van de korrel tunnel 50 mm.
B Diameter van de korrel tunnel 25 mm.
C Middelpunt van de korrel t.o.v. het midden van de loop. 60 mm.
D Hoogte van het voorhout gemeten vanaf het midden van de loop. 90 mm.
E Laagste punt van de pistoolgreep t.o.v. het midden van de loop. 160 mm.
F Laagste punt van de kolf of punt van de schouderplaat
met de schouderplaat in de laagste positie .
220 mm.
G Maximale diepte van de uitholling in de schouderplaat. 20 mm.
H Maximale lengte van de schouderplaat. 153 mm.
I Maximale dikte (breedte) voorhout. 60 mm.
J Maximale afstand van kinstuk t.o.v. het midden van de loop. 40 mm.
K Maximale afstand die de schouderplaat mag uitsteken t.o.v. de kolf. 15 mm.
L Trekker druk. Vrij
M Totaal gewicht. (incl. vizier) 5,5 kg.
N De korrel tunnel mag niet uitsteken voorbij de loop.  
O1 Totale lengte van het systeem. 850 mm.
 
Schietkaart en waardering.
Ring Diameter Afwijking
10 0,5 mm. ± 0,1 mm.
9 5,5 mm. ± 0,1 mm.
8 10,5 mm. ± 0,1 mm.
7 15,5 mm ± 0,1 mm.
6 20,5 mm. ± 0,1 mm.
5 25,5 mm ± 0,1 mm.
4 30,5 mm. ± 0,1 mm.
3 35,5 mm. ± 0,1 mm.
2 40,5 mm. ± 0,1 mm.
1 45,5 mm. ± 0,1 mm.

De 10-ring is een witte punt.
Zwart van ring 9 t/m ring 4.
Dikte van de ringen : 0,1 tot 0,2 mm.
Minimaal moet er een gebied van 80 x 80 mm. zichtbaar zijn bij een 1-roos kaart.

De schijf moet zich op een afstand van 10 meter (± 5 cm.) t.o.v. de vuurlijn bevinden.
De 10-ring moet zich op een hoogte van 140 cm. (±5 cm.) bevinden.

De waardering van de schoten gebeurt met een zogenaamde "negatieve schotmaat" waarvan hiernaast de afmetingen zijn gegeven.
Twee voorbeelden zijn hieronder afgebeeld.

A.
Het schotmaatje geeft aan dat de flens in de 7-ring ligt.
Dit schot wordt geteld als een 9.

B.
Het schotmaatje geeft aan dat de flens over de 7-ring ligt maar doorloopt in de 6-ring.
Dit schot wordt geteld als een 8.

 
Veiligheids reglement s.v. Edel tijd Verdrijf
 

artikel 1. Wees beheerst.
Het gebruik van elk schietwapen legt aan iedere schutter verantwoordelijkheden op.
Wie zijn gevoel laat heersen over zijn verstand,
Wie geen situaties kan overzien,
Wie (snel) in paniek raakt
dient zich van enig wapen, laat staan van een schietwapen te onthouden.
Ook alcohol en schieten zijn onverzoenlijke vijanden.

artikel 2. Schiet alleen met een wapen waarop U vertrouwen kunt.
Schiet nooit met een wapen waarvan U de werking niet door en door kent.
Dat geld ook voor een pas aangeschaft wapen en een geleend wapen.
Schiet nooit met een wapen dat niet in goede staat verkeert, zowel mechanisch als wat onderhoud aangaat.
Onderhoud het wapen regelmatig en goed.

artikel 3. Behandel ieder schietwapen alsof het geladen is.
Controleer het wapen voordat U ermee op de schietbaan gaat schieten, ongeacht hoeveel mensen er ook beweren dat het niet geladen is.
Het controleren doet U door de beugel over te halen of te knikken.
Ook als het wapen ongeladen is behandel het dan toch alsof het geladen is.
Houd het wapen buiten bereik van onbevoegden.
Raak nooit iemands wapen aan zonder diens uitdrukkelijke toestemming.

artikel 4. Wees zeker van je doel.
Een wapen mag alleen dan schietklaar (geladen en gespannen) zijn als er mee geschoten moet worden op de schietbaan.
Vinger aan de beugel en niet aan de trekker zolang U niet schiet.
Altijd de loop in een veilige richting houden, dus richting doel.
Dit geldt niet alleen als U het wapen in een aanslag brengt, maar ook als het wapen gedemonstreerd wordt en wanneer het schoongemaakt of weggelegd wordt.
Zeker nooit spelenderwijs op iemand of iets richten, ook niet met een ongeladen wapen.
De meeste schietongelukken worden veroorzaakt door dat men denkt dat het wapen ongeladen is.
Nooit vanaf de voorzijde in de loop van het geweer kijken als de loop niet geknikt is of als de spanbeugel niet geheel in de achterste stand staat.

artikel 5. Gehoorzaam de baancommissaris onvoorwaardelijk.
Bedenk dat de taak van de baancommissaris zich niet beperkt tot de eigenlijke schietbaan, maar dat zijn verantwoordelijkheid zich ook uitstrekt over de omgeving daarvan.
Als er problemen zijn met een wapen tijdens het schieten moet in eerste instantie altijd de baancommissaris worden benaderd.
Wanneer er zich personen tussen het schietpunt en de kogelvanger bevinden mogen er nooit wapens gehanteerd worden.

Veiligheid is denkend handelen.

 
Huishoudelijk reglement s.v. Edel Tijd Verdrijf - versie 01/2007
 

1. Organisatie.
2. De Leden.
3. Het Bestuur.
4. Contributie.
5. Inschrijf - en schietgelden.
6. Gastschutters.
7. Beperkingen - voorwaarden t.a.v. het schieten.
8. Taakomschrijving.
9. Uitrusting en munitie.
10. Clubcompetitie
11. Koningschieten.
12. Jaarvergadering.
13. Verzekering,

•  Algemeen.

art. 1 ORGANISATIE.:
==============

1. De vereniging is aangesloten bij de Kring Zuid-West Brabant en de K.N.S.A. district 4.

2. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de voorschriften die de K.N.S.A , of de haar onder- hebbende organen, hebben uitgevaardigd in het belang van de schietsport of de schutters die zij vertegenwoordigen. Het bestuur is bevoegd aan de K.N.S.A of de haar onder hebbende organen alle door deze gevraagde inlichtingen omtrent haar leden te verstrekken.

art.2 DE LEDEN.:
===========

1. De leden worden onderscheidenlijk ingedeeld in.:

a. seniorleden
b. juniorleden
c. aspirant-leden
d. ereleden + leden van verdienste
e. stil lid

2 a De leden in de seniorafdeling dienen de minimale leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

2 b De leden in de juniorafdeling zijn alle leden welke de 12-jarige maar nog niet de 20-jarige leeftijd hebben bereikt

2 c Na het bereiken van de 20-jarige leeftijd gaan zij automatisch, doch eerst bij aanvang van een nieuw clubcompetitie over naar de hun dan geëigende afdeling.

Juniorleden mogen uitsluitend schieten onder begeleiding van een door het bestuur aangestelde lid of leden.

2 d Aspirant-leden zijn volgens de statuten geen lid, maar gastschutters. Om als aspirant lid toegelaten te worden moet eerst een verklaring worden ingevuld. De duur van het aspirant lidmaatschap is mimimaal 3 (drie) maanden.

3. Het bestuur is bevoegd ten aanzien van alle leden, hetzij een of meer leden afzonderlijk, hetzij een bepaalde categorieleden, aan het schieten zodanige beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden, als met het oog op de veiligheid, de mate van geoefendheid, hun leeftijd, geboden acht.

In ieder geval mogen juniorleden uitsluitend schieten onder begeleiding van een of meerdere door het bestuur aangestelde lid of leden.

4 a Schutters welke zich als lid aanmelden zijn de eerste drie weken gratis gast schutter e.e.a. volgens art. 6.( zie hierna.)

b Over toelating of afwijzing als lid van de vereniging beslist de vereniging bij de algemene ledenvergadering.

c De aspirant-leden kunnen wel aan de verenigingscompetitie deelnemen, als mede, in overleg en met goedkeuring van het bestuur, ook aan de Kring- en K.N.S.A. wedstrijden.

d Over toelating van een aspirant-lid van de vereniging beslist het bestuur.

e De leden kunnen binnen de tijd dat een schutter aspirant-lid is bezwaar aantekenen bij het bestuur over het aan te gaan lidmaatschap.

5 a Bij wedstrijden in Kring verband kunnen de leden starten in die klasse welke voor hen volgens het reglement van de Kring Zuid-West Brabant zijn opgesteld

b Bij wedstrijden in K.N.S.A. verband kunnen de leden starten in die klasse welke voor hen volgens voorschriften van desbetreffende Landelijke Technische Kommissie van de K.N.S.A. zijn opgesteld.

Art. 3 HET BESTUUR.
===============
Het bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn gekozen uit en door de leden, met uitzondering van de voorzitter

In alle gevallen waarin dit huishoudelijk reglement niet in voorziet en ook achtereen volgens de statuten (het aanvullend wetten recht - het gewoonterecht of het gebruik- zwijgen), beslist het bestuur.

De beslissingen van het bestuur moeten redelijk zijn en mogen niet strijden met dit huishoudelijk reglement, de statuten der vereniging, met het dwingend wettenrecht of met algemene rechtsbeginselen.

Bestuursleden worden gekozen voor een periode van 3 (drie ) jaar en ze zijn aftredend volgens het volgende rooster.:

2010/2013/2016 voorzitter

2011/2014/2017 secretaris

2012/2015/2018 penningmeester

Art. 4 CONTRIBUTIE.:
===============

1. De clubcontributie is vastgesteld op €.100.- per jaar voor senior en juniorleden leden. De clubcontributie is vastgesteld op €. 20,- per jaar voor stille leden

De hoogte van de contributie, de clubcompetitie, inschrijf- en schietgelden kunnen jaarlijks op de algemene jaarvergadering verhoogd of verlaagd worden.

2. De contributie van de KNSA is vastgesteld op €. 32,- per jaar voor alle leden met uitzondering van de stille leden.

3. De contributie dient aanstonds bij aanmelding als lid en vervolgens telkens op of voor de eerste avond per maand bij de penning meester of bij een ander bestuurslid, zonder korting of schuldvergelijking uit welke hoofde dan ook, te worden voldaan.

Betalingsmogelijkheden van de contributie.:

a. Voorkeur gaat uit middels storting of overmaking op een door de penningmeester girorekening, welke op naam staat van.: s.v. Edel Tijd Verdrijf van Heelulaan 74 te Bergen op Zoom giro rek nr. 39 70 592

b. Contant aan de penningmeester indien niet wordt overgemaakt per girorekening.

c. De kosten voor KNSA KRING ZW Brabant Postcompetitie dienen gelijk bij het aanvang van het jaar, doch uiterlijk voor 31 januari van elk jaar te worden voldaan zoals hierboven omschreven.

Art. 5 INSCHRIJF - EN SCHIETGELDEN.:
===============================

1. Luchtgeweermunitie wordt verstrekt door en vanwege de vereniging voor zowel trainingen als verenigingswedstrijden, welke op de verenigingsbanen worden verschoten.

2. Kaarten welke t.b.v. de clubcompetitie worden verschoten kosten de leden €. 12.- per ronde.

3. Voor de clubcompetitie zal geen in schrijfgeld worden geheven.

4. Voor de overige verenigingswedstrijden zal door het bestuur incidenteel de hoogte van schrijf- en schietgelden worden vastgesteld.

5 Alle inschrijf - en schietgelden dienen uiterlijk op de dag van de verschieting bij de penningmeester of bij diens afwezigheid bij een der bestuursleden te worden voldaan, door middel van kontanten of vooraf door bijschrijving op de hiervoor vernoemde girorekeningen.

6. In bijzondere gevallen kan het bestuur hier van afwijken en/of andere bedragen vaststellen.

7. Bij deelname aan schietwedstrijden in KRING of K.N.S.A. verband zullen de door deze organisaties uit te geven richtlijnen c.q. regelingen en voorwaarden van kracht zijn.

8. Schijven welke t.b.v. de training worden verschoten kosten de leden €. 0.15 per stuk.

art. 6 GASTSCHUTTERS.:
===================

1. Het deelnemen aan het schieten door gastschutters is slechts incidenteel mogelijk, voorzover zij niet de voortgang van het schieten van de leden beïnvloeden, zulks te beoordelen en te bepalen door het bestuur.

2. Indien de veiligheid van personen of zaken door deelname aan het schieten door gastschutters in gevaar wordt gebracht is het bestuur gerechtigd in te grijpen en de gastschutter van verdere deelname aan het schieten uit te sluiten.

3. Gastschutters kunnen niet meer dan drie schietavonden schieten als gastschutter, maar dienen zich na drie avonden als aspirant-lid aan te melden bij het bestuur.

4. Gastschutters mogen alleen onder begeleiding van een lid schieten. Zij mogen drie weken lang elke week een serie van 5 kaarten gratis schieten.

Art. 7 BEPERKINGEN & VOORWAARDEN t.a.v. HET SCHIETEN.
===============================================

1. Voor het gebruik van de schietbaan en inachtneming van de veiligheid dient in eerste instantie ieder zich te houden aan het veiligheidsreglement.

2. a. Alle leden dienen in het bezit te zijn van een veiligheidsreglement(zie bijlage) en het huishoudelijk reglement.

2. b. Gastschutters zijn gebonden zich vóór het schieten op de hoogte te stellen van de inhoud van het veiligheidsreglement.

3. Het bestuur is bevoegd, hetzij ten aanzien van alle leden, hetzij ten aanzien van een groep leden, aan het schieten zodanige beperkingen op te leggen of voorwaarden te verbinden als met het oog op de veiligheid of de mate van geoefendheid der betrokken leden geboden acht.

4. Het opzettelijk schieten op andere doelen dan daarvoor bestemde schijven of het zich opzettelijk niet houden aan het veiligheidsreglement, kan royement van het lidmaatschap der vereniging inhouden.

5. Juniorleden mogen tot de leeftijd van 15 jaar opgelegd schieten.

Art.8 TAAKOMSCHRIJVING.:
====================

1. De taak van het bestuur is het voorbereiden en begeleiden van alle sportevementen van de vereniging. Ondermeer zal dit bestaan uit.:

a. opstellen van een wedstrijdschema voor de verenigingscompetitie.

b. samenstellen en coachen van de teams welke de verenigingen zullen vertegenwoordigen.

c. voorbereid en begeleiden van overige wedstrijden zoals b.v. kring-verschietingen, Koningschieten en K.N.S.A. wedstrijden.

d. opvoeren van de schietvaardigheid van de leden middels individuele begeleiding tijdens de trainingsavonden en eventueel middels een aantal instructieavonden.

Art.9 UITRUSTING EN MUNITIE.:
==========================

1. Het gebruik van eigen wapens op de verenigingsbaan is slechts toegestaan indien.:

a. het een luchtgeweer /luchtpistool betreft.

b. het kaliber niet groter is dan 4,5 mm

c. het vizier niet uit lenzensysteem bestaat.

d. de schijf redelijk zeker te raken is

e. het geen gevaar oplevert voor de schutter en/of omstanders.

f. deze voldoen aan de eisen genoemd in de schiet- en wedstrijdreglementen van de K.N.S.A.

 

•  De door de vereniging aangeschafte verenigingswapens zijn voor alle leden beschikbaar, mits zij deze wapens op de juiste wijze hanteren.

3. Doorverkoop van middels de vereniging betrokken munitie en schijven is verboden.

•  Gebruik van eigen munitie in verenigingswapens is slechts toegestaan nà goedkeuring door het bestuur.

5. De munitie moet bestaan uit loden kogeltjes = kaliber 4,5 mm. diabolo met platte kop.

6. Het gebruik van de door K.N.S.A. (of aan de normen hiervan voldaan) handschoenen, schietschoenen en overige schietkleding is toegestaan.

7. Bij gebruik van het verenigingswapen binnen het verenigingsgebouw is geen uitleencontract vereist. Is men echter voornemens het wapen mee te nemen, is een uitleen contract wel vereist en moet de borg, welke door het bestuur zal worden vastgesteld, worden voldaan.

8. Goedgekeurde schietkaarten zijn U.I.T. kaarten.

art.10 CLUBCOMPETITIE.:
===================

1. De clubcompetitie wordt verschoten over 4 (vier) rondes van 10 weken. In principe wordt elke week een serie geschoten.

2. Na elke ronde zijn er 1 of 2 inhaalweken, voor zover dit in het jaarprogramma mogelijk is.

3. De rondes, alsmede de inhaalweken, worden aan het begin van de competitie door de competitieleider bekend gemaakt in een jaarprogramma.

4. Een serie bestaat uit acht kaarten ofwel 40 schoten en een proefkaart.

5. Men moet minimaal zes series geschoten hebben per ronde wil men voor een ronde prijs in aanmerking kunnen komen.

6. Men moet drie van de vier rondes geschoten hebben in een categorie wil men in aanmerking komen voor de prijs van de algemene clubcompetitie van dat jaar.

7. Clubkampioen is diegene die het hoogste aantal punten tijdens de vier rondes heeft behaald in zijn categorie.

De hoogste zes series tellen voor de klassering.
Diegene welke de meeste rozen heeft geschoten in zij categorie wordt rozen-kampioen.

8. Na elke ronde wordt een klassering opgemaakt, de schutters met het hoogst aantal overpunten + bonuspunten, krijgt het aantal punten, wat gelijk is aan het aantal deelnemende schutters in die ronde.

9. Na elke ronde wordt een nieuw gemiddelde berekend waarbij alle geschoten series van die ronde tellen.

10. De schutters worden volgens gemiddelde groepen ingedeeld. In elke groep zijn een verschillend aantal bonuspunten te verdienen. Alle punten die een schutter meer schiet als zijn gemiddelde zijn overpunten. Bij overpunten worden de hierbij behorende bonuspunten opgeteld. Schiet een schutter minder dan zijn gemiddelde dan zijn het minpunten. Bij minpunten worden geen bonuspunten toegekend.

11. De clubcompetitie wordt bij voldoende deelname verschoten in 2 categorieën te weten vrijstaand en opgelegd. In principe geven de leden bij de start van de clubcompetitie aan in welke categorie zij dat jaar willen deelnemen.

12. Als men ook deelneemt aan de KNSA postcompetitie tellen deze kaarten ook mee voor de clubcompetitie.

Art. 11 KONINGSCHIETEN.:
====================

1. Deelnemen aan het Koningschieten is mogelijk als men lid is en mimimaal 20 series van de clubcompetitie heeft verschoten in een categorie.

2. Koning is diegene die het hoogste aantal punten weet te schieten op 3 x 20 enkel schotskaarten, binnen de 45 minuten op de 10 meter baan. Men is ingedeeld in groepen zoals in de clubcompetitie en daardoor kan men 3 x bonuspunten winnen.

3. Het Koningschieten wordt na de clubcompetitie verschoten op een trainingsavond.

4. De prijsuitreiking + uitslag vindt plaats op een feestavond en/of kerstverschieting.

Art.12 VASTE ONDERDELEN VAN DE JAARVERGADERING.:
===========================================

a. jaarverslag secretaris.
b. verslag penningmeester.
c. begroting komend jaar - vaststelling contributie.
d. kascontrole
e. competitie.
f. bestuursverkiezing.
g. rondvraag.

Art. 13 VERZEKERING.:
=================

1. De vereniging heeft een aansprakelijkheidsverzekering via lidmaatschap van alle leden bij de K.N.S.A. te Amersfoort. Ons lid nummer is 8 7 6 5 .

2. Deze verzekering dekt de aansprakelijkheid van de volgende verzekerden.:

- het bestuur en de bestuursleden als zodanig.
- het personeel.
- de leden, ook ten opzichte van elkaar, zover zij in verenigingsverband optreden.

3. De verzekering is voor bestuur, bestuursleden en leden niet van kracht indien en voor zover een schade wordt gedekt onder een andere verzekering.

4. De verzekering dekt niet.:

1. het eigen risico van een elders lopende verzekering.
2. de aansprakelijkheid voor schade als gevolg van diefstal, verduistering of verwisseling van goederen.
3. de aansprakelijkheid voor schade toegebracht tijdens het komen en gaan naar huis.

Art. 14 ALGEMEEN.:
===============

1. Alle leden van de vereniging dienen zich te houden aan de eisen en/of aanwijzingen van de schietlokaalhouder en de veiligheidscommissarissen.

2. Discussies met de schietlokaalhouder over zijn beleid zijn uitsluitend voorbehouden aan het bestuur van de vereniging.

 
Bijgewerkt : 11-12-2012  
Problemen en op- of aan-merkingen graag doorgeven aan